กรณีนิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางต้องเสียภาษีหรือไม่?

21 พ.ย.

กรณีนิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางต้องเสียภาษีหรือไม่?

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4297
วันที่ : 18 มิถุนายน 2553
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนิติบุคคลอาคารชุดเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 77/2 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ / แนววินิจฉัย

ข้อหารือ1.
กรณีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้เรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางหมู่บ้านจากผู้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งไม่ใช่ เจ้าของห้องชุด ในนามของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อเป็นค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการรักษาความสะอาด ค่าไฟฟ้า ส่วนกลางหมู่บ้าน ค่าดูแลสวน ค่าซ่อมบำรุงทั่วไปและค่าเก็บขยะนั้น สามารถกระทำได้หรือไม่ และต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย1.กรณีนิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางหมู่บ้านและค่าใช้บริการทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคล อาคารชุดฯ จากผู้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องชุดได้หรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 อย่างไรก็ดี เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นนิติบุคคล อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามบทนิยามในมาตรา 39 แห่ง ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ2. กรณีนิติบุคคลอาคารชุดฯ ยินยอมให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องชุด ใช้บริการทรัพย์ ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เช่น สระว่ายน้ำ เซาน์น่า ฟิตเนส และสนามเทนนิส เป็นต้น โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็น รายเดือนนั้น สามารถกระทำได้หรือไม่ และต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย 2. หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีรายรับจากการให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ให้บริการไฟฟ้า ดูแลสวน ซ่อมบำรุงทั่วไปและเก็บขยะให้แก่หมู่บ้าน ตลอดจนมีรายรับจากการให้บริการทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เช่น สระว่ายน้ำ เซาน์น่า ฟิตเนส และสนามเทนนิส แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องชุดนั้น การให้บริการ ดังกล่าว ถือเป็นการให้บริการแก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุด เข้าลักษณะเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีรายรับที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี นิติบุคคลอาคารชุดฯ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายรับที่ได้จากกิจการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ : กค 0702/9488
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีให้เช่าพื้นที่ผนังด้านนอกอาคารติดสติ๊กเกอร์สื่อโฆษณาสินค้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 39 มาตรา 77/2 มาตรา 82/3 มาตรา 82/4 มาตรา 85/1 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นิติบุคคลอาคารชุด ก. (นิติบุคคลฯ) ได้จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นิติบุคคลฯ ได้นำเอาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด คือผนังด้านนอกอาคารตึก (ผนังฯ) ไปให้บุคคลภายนอกเช่าติดสติกเกอร์ สื่อภาพโฆษณา ผลิตด้วยระบบ Inkjet Outdoor ที่มีคุณภาพสูงแบบใช้กาวอยู่ด้านหลัง และมีน้ำหนักเบาติดที่ผนังฯ ไม่ต้องมี โครงเหล็ก กรอบเหล็กมารองรับ

แนววินิจฉัย           การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณา นิติบุคคลฯ มีภาระภาษี ดังนี้
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนิติบุคคลฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 มีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณา ตาม วัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนิติบุคคลฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม บทนิยามในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณาตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ และหากนิติบุคคลฯ มีรายรับจากการให้บริการเช่าผนังฯ ที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปีนิติบุคคลฯ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา ร้อยละ 7.0 จากรายรับที่ได้จากกิจการดังกล่าว ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับบริการ และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 มาตรา 78 มาตรา 82/3 มาตรา 82/4 และมาตรา 85/1 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณาไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน ไม่ได้อยู่ในอำนาจการจัดเก็บของกรมสรรพากรนิติบุคคลฯ ควรหารือส่วราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลจาก กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/43069.0.html
http://www.rd.go.th/publish/43926.0.html